cawd-020伊藤舞雪

cawd-020伊藤舞雪

脾土所以制水,土病则水反侮之;肺金所以生水,气病则水为不行,故寒结三阴则气化为水。盖既取阳邪于上,仍当补阴于下,故曰“荣在”也。

五疫之至,皆相染易,无问大小,病状相似,不施救疗,如何可得不相移易?则随客阳明,必肠胃横满,横满则有损伤,故筋脉弛解,病为肠为痔,而下痢脓血也。

真阳二字,各处讲解字眼不同,恐初学看书,一时领悟不到,以致认症不清,今将各处字眼搜出,以便参究。不但因时之序,一日之间,亦当如此也。

用药方法,亦须仿此。阴欲脱者,不必补阳,阳旺而阴立消,此皆阴阳之变也。

阳明者,胃气之所出,其主肌肉,其脉循颐颊,故阳明虚则为寒栗鼓颔。当足太阴箕门、血海及足厥阴五里、阴包之间,皆阴器所聚之处,故不治则死。

当刺足少阳之经,侠溪主之。 食入于阴,长气于阳,故食则汗出,甚则阳浮于上,故喘息汗出不止,故衣濡。

Leave a Reply